Όροι συμμέτοχης

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ατομική και επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος μόνο όσοι έχουν μόνιμη διεύθυνση στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας και δεν παρέχεται κανενός είδους αμοιβή στους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

Διάρκεια

Ως διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η σχετική ημερομηνία που αναγράφεται στην σχετική ανάρτηση από την οποία ανακατευθύνθηκε ο χρήστης εδώ. Με τον όρο συμμετοχή εννοούμε τον συμμετέχοντα και όχι τον αριθμό των σχολίων του. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε όρο εκ των παρόντων ή να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

Δικαίωμα συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει κάθε συμμετέχων:

Να διατηρεί νομίμως λογαριασμό στην εκάστοτε πλατφόρμα.
Να είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.
Διαδικασία διαγωνισμού

Όλοι οι συμμετέχοντες, συμμετέχουν σε κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερόμενης κλήρωσης την προαναφερόμενη ημέρα, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ανακοίνωσή. Οι κληρώσεις διεξάγονται με τέτοιον τρόπο ώστε τα αποτελέσματα να εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

Ανακοίνωση νικητή

Από την κλήρωση θα προκύψει ένας νικητής. Ο διοργανωτής θα ενημερώσει τον νικητή μέσω email ή μέσω της πλατφόρμας που διεξάγεται η κλήρωση, σχετικά με τον διαγωνισμό και την παραλαβή του δώρου του. Σε περίπτωση που ο νικητής του διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τους έχει αποσταλεί μήνυμα, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με το διοργανωτή, τότε ο διοργανωτής διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμά να διαθέσει σε πρόσωπα της επιλογής του το δώρο ή να μην το διαθέσει καθόλου.

Προσωπικά δεδομένα

Κατά το στάδιο υποβολής των στοιχείων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, ο διοργανωτής συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει να αναρτήσουν δημόσια και είναι απαραίτητα για την περάτωση του διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά ότι έχει ενημερωθεί και έχει λάβει γνώση των όρων συμμετοχής του διαγωνισμού και των ειδικότερων όρων που ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον διοργανωτή, αυστηρά και μόνο για σκοπούς συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 12 έως και 22 του ΓΚΠΔ, να ασκήσουν οποτεδήποτε και χωρίς χρηματική επιβάρυνση τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται βάσει του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας και εναντίωσης, επικοινωνώντας με το διοργανωτή στο email info@altagrafico.gr.
Όσον αφορά στον κάθε νικητή του διαγωνισμού, ο διοργανωτής δηλώνει και ο νικητής αποδέχεται να επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του δώρου.