ΠΟΛΙΤΙΚΗ FSC

Βασική Πολιτική και δέσμευση της εταιρείας μας είναι η εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι των απαιτήσεων των πελατών της, στοχεύοντας στην πλήρη ικανοποίησή τους, μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.

Η ανάπτυξη, η βελτίωση, η πρόοδος και η επιτυχία της εταιρείας είναι παράγοντες άμεσα εξαρτώμενοι από τους πελάτες της. Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να βασίζονται στην υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, που θα ικανοποιούν απαιτήσεις ή και θα υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών της.

Η εταιρεία, για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεών της, καθορίζει τους επόμενους στόχους, καλώντας το προσωπικό της να συμβάλλει στην επίτευξή τους:

 • Συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της.
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων / υπηρεσιών της και των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.
 • Εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Παράδοση προϊόντων / υπηρεσιών που καλύπτουν τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, αλλά και τις νομοθετικές & κανονιστικές απαιτήσεις.

H ALTA GRAFICO Α.Ε. δεσμεύεται να μην εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • στη παράνομη υλοτομία ή το εμπόριο παράνομης ξυλείας ή δασικών προϊόντων
 • στη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δασικές εργασίες
 • στην καταστροφή αξιών που χρήζουν υψηλής προστασίας κατά τη διάρκεια εργασιών δασοκομίας
 • στη σημαντική μετατροπή των δασών σε φυτείες
 • στην εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων ειδών ή οργανισμών σε δασικές εργασίες
 • στη παραβίαση των συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα εργασίας.

Η υλοποίηση των στόχων αυτών απαιτεί:

 • Την υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών συνεχούς βελτίωσης, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διεργασιών της εταιρείας και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, όταν και όπου απαιτείται, για την επίλυση των προβλημάτων και την εξάλειψη λαθών και σφαλμάτων
 • Την ανάπτυξη πνεύματος ομαδικής εργασίας και συνεργασίας μεταξύ τμημάτων και μεταξύ εργαζομένων
 • Την εκπαίδευση, βελτίωση και ικανοποίηση του προσωπικού, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας αποτελούν το βασικό δυναμικό της και είναι αυτοί που μοχθούν για την ικανοποίηση των πελατών της.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος, στον τομέα των εργασιακών του υποχρεώσεων, για την εφαρμογή και την τήρηση της Πολιτικής FSC, την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης  και τη συνεχή βελτίωσή του.

Η ALTA GRAFICO Α.Ε. δεσμεύεται και δηλώνει σε σχέση με την παιδική εργασία, τη καταναγκαστική εργασία, τις διακρίσεις στην εργασία και την ελευθερία συνδικαλισμού και του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων ότι:

 • Δεν απασχολεί εργαζόμενους κάτω των 15 ετών.
 • Δεν απασχολείται κανένας εργαζόμενος κάτω των 18 ετών σε επικίνδυνες ή βαριές εργασίες εκτός από τη περίπτωση εκπαιδευτικών σκοπών σύμφωνα με τους εγκεκριμένους εθνικούς Νόμους και Κανονισμούς.
 • Απαγορεύει τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας.
 • Οι εργασιακές σχέσεις είναι εθελοντικές και βασίζονται σε αμοιβαία συναίνεση, χωρίς την απειλή κυρώσεων.
 • Διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις και υπάρχουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης σε όλο το απασχολούμενο προσωπικό.
 • Δεν υπάρχουν στοιχεία καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:
 • Σωματικής και σεξουαλικής βίας
 • Καταναγκαστικής εργασίας
 • Παρακράτησης μισθών, εισφορών, δώρων & επιδομάτων
 • Περιορισμός κινητικότητας / μετακίνησης
 • Παρακράτησης διαβατηρίου και εγγράφων ταυτοποίησης
 • Απειλής για καταγγελία προς τις Αρχές
 • Οι εργαζόμενοι της ALTA GRAFICOE. μπορούν να ιδρύσουν ή να ενταχθούν σε οργανώσεις εργαζόμενων της επιλογής τους.
 • Σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν σε νόμιμες δραστηριότητες σε σχέση με τη σύσταση, συμμετοχή ή υποστήριξη σε εργατική οργάνωση ή να απέχουν από αυτές και ότι  δεν θα κάνει διακρίσεις ούτε και θα τιμωρεί εργαζόμενους για τη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
 • Διαπραγματεύεται με νόμιμες οργανώσεις εργαζομένων ή / και επιλεγμένους εκπροσώπους, καλή τη πίστη καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας συλλογικών διαπραγματεύσεων
 • Εφαρμόζονται, όπου υπάρχουν, οι συλλογικές συμβάσεις.

Η Alta Grafico AE υποστηρίζει την επαλήθευση συναλλαγών που διεξάγεται από τον φορέα πιστοποίησής και από τον φορέα διαπίστευσης Accreditation Services International (ASI), παρέχοντας δείγματα από στοιχεία συναλλαγών FSC (έγγραφα) όπως αυτά θα ζητούνται από τον φορέα πιστοποίησης.

 

O Γενικός Διευθυντής

Ημερομηνία: 11 Μαρτίου 2022